منتدى عيون كلباء
اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي والدي انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما
اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي والدي انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما

عـودة للخلف   منتدى عيون كلباء > العيون العامة > عيون الماضي

الإهداءات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض
رقم المشاركة : ( 1 )
Towfe غير متصل
صورة Towfe الرمزية
 
Towfe
عضو مبدع
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
United Arab Emirates
أحبها
 
رقم العضوية : 40
تاريخ التسجيل : Jun 2009
الدولة : United Arab Emirates
العمر :
الجنس :  Female
مكان الإقامة : قلوب اللي آحبهم ..!*
عدد المشاركات : 1,714 [+]
آخر تواجد : 12-23-2010 [+]
عدد النقاط : 59
قوة الترشيح : Towfe will become famous soon enough
الافتراضي . گڵ قپېڵـۂ عڹڍ آڵڜۈآإپ ڜعڒ

كُتب : [ 07-21-2009 - 10:12 AM ]

پڛم آڵڵـۂ آڵڒحمڹ آڵڒحېېم . .

آڵڛڵآم عڵېگم ۈڒحمـۂ آڵڵـۂ ۈپڒگـآإٺـۂ . .

أإڜح ـآإڵگم ېـآإ أإعضـآء عيٍون !i عڛـآإگم پڂېڒ . . ؟ !

آڵمهم آڵمۈضۈع أإمپېڹ مڹ عڹۈآإڹـۂ ؛ ~


آڵڒمېثآٺ :- مڝېپـۂ ڹٺپعهم پآڵغڝپ . . ڵقېڹآ ڣېهم طېپـۂ . . مآڒېڹآهآ ڣې آڵعڒپ . .

آڵمزڒۈعې :- ڣڍۈة عېۈڹې . . ڵآچڵـۂ ڒڂڝٺ آڵزۈڍ ۈڛمٺـۂ پڒۈحې . .

آڵمهېڒې :- ۈېڹگ ېآطېڒې . . ڍڒپگ غڍآ ڍڒپې ۈۈآڣې ڣې مڛېڒې . .

آڵڛۈېڍې :- پطېپـۂ غڍآ ڛېڍې . . ۈڵې آغڵېٺـۂ ېآ ڹآڛ هپ پېڍې . .

آڵڣڵآحې :- طآڒېـۂ ڵۈّآحې . . ڵـۂ عېآڹڹ ڛۈڍ ذپّآحې . .

آڵېپهۈڹې :- مآې عېۈڹې . . مآېڹۈمڛ پڹآمۈڛ مڜڒّڣ مڹ ڍۈڹې . .

آڵڛپۈڛې :- گآمڵ ۈڝۈڣې . . حڵۈ آڵآطپآع مآېآگ هۈېآڛې . .

آڵڍڒمگې :- پآغظـۂ ېڂڛې . . ېعآڣ مېآحڍ آڵعۈڣ . . مڹڝپـۂ قۈې . .

آڵپۈآڒڍې :- ٺڒآه مڒآڍې . . ېآگپڒ حظې ڵې طڵپڹې ڣۈآڍې . .

آڵمڜغۈڹې :- مڹ آڵڹآڛ ڜغڵڹې . . ڛڵّمٺ ڵـۂ ڒۈحې غآېة آعېڣـۂ پآقې آڵغۈآڹې . .

آڵعٺېپـۂ:- ڣطڵٺـۂ هېپـۂ . . ڵآحڜى هپ ڂېپـۂ ۈڵآ ڹېپـۂ . .

آڵپآڍې :- مآٺڂڵّى عڹ مڹآڍې . . ٺڵقآه ڵمڍ آڵعۈڹ مآېمآڍې . .

آڵڣڵآڛې :- ڹڛڵ ېآڛې . . ڵمحڹٺگ مۈآڛې گڒېم پقېآڛې . .

آڵحمېڒې :- ېآ حپې آڵعطېپې . . ۈڍې ڵۈڝڵگ ېآ هچېڒې . .

ېآڵڂېېڵې :- ڵگ ڛڵآمې . . ېآڹآڍڒ آڵۈڝڣ مآڵڜڒۈآگ آڛڹآڣې . .

آڵعمېمې :- مآېقۈى ڵضېمې . . قآڍڹې ڵڵزۈڍ ڵېڹ آڝپح ڒهېڹې . .

آڵگٺپې :- ڍۈمـۂ ېڒحّپ پې . . ۈڹېڛ ۈڵې ڍعېٺـۂ ېڵپّې . .

آڵڹېآڍې :- عېڹـۂ ٺڜآڣې . . عزېز عڵې ۈغآڵې ېآۈڵڍ آڵڛڹآڣې . .

ۈآڵقپېڛې :- ڒڣېق ڍڒۈپې . . پـۂ ٺڹېڒ آېآم ٍ ڛۈڍ ٍ قآڛېآٺې . .

آڵهآمڵې :- غېڒه آڹآ مڹ ڵې ؟ ! پڜۈڣٺـۂ آزهڒڹ ۈڒڍ آېآمې . .

آڵظآهڒې :- ڵېٺـۂ ڣې ڍآڒې . . ۈڹڛمڒ ڵڵڝپح قمّآڒې . .

آڵمڹڝۈڒې :- ېآ حڵم ېآ ڹآڒې . . ڝعپـۂ زڵّٺـۂ . . ۈحپـۂ ذڵ عآڒې . .

آڵآحپآپې :- عڒقٍ ڛمآ پې . . آڝڵ ۈڜهآمـۂ مآېۈمٍ ڜقآپې . .

آڵعآمڒې :- پڒمڛٺـۂ غڍآپې . . ڹهپڹې ۈڵېٺـۂ آۈڵ عذآپې . .

آڵڜآمڛې:- ېآپعڍ هڵې ۈڹآڛې . . مآظڹې ڵۈڝڵڹآ ڹآڛې . .

آڵمڵۈحې :- طېّپ ڛمۈحې . . ٺآڹڛ آڵڂآطڒ ڜڒۈحې . .

آڵڜحې :- مڹ ڒؤۈڛ آڵېپآڵ ڹطآحې . . قۈې ۈپڍڹـۂ گڵه ڝحې . .

آڵڍڒعې :- ۈڍّې پغېآه ڵۈ مآ ېڛڍڹې . . ڵآڹـۂ ڜڣآ ڛمعې . .

آڵگعپې :- زېڹـۂ ڜط پې . . ڵۈ مآپغآڹې . . مآپېڵعپ پې . .

ڷڛت آڷآفضڷ ڷڪڼ ..!! ڷي آڛڷۈۈبي
*
الرد باقتباس
miss canon غير متصل
 رقم المشاركة : ( 2 )
miss canon
عضو مبدع
رقم العضوية : 91
تاريخ التسجيل : Jul 2009
الدولة : United Arab Emirates
العمر : 24
الجنس :  Female
مكان الإقامة : فقلبي
عدد المشاركات : 2,361 [+]
آخر تواجد : 03-30-2013 [+]
عدد النقاط : 32
قوة الترشيح : miss canon is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
United Arab Emirates
الافتراضي

كُتب : [ 07-21-2009 - 12:41 PM ]

والزعاااب ما ليهم

الرد باقتباس
مضايجة
Towfe غير متصل
 رقم المشاركة : ( 3 )
Towfe
عضو مبدع
رقم العضوية : 40
تاريخ التسجيل : Jun 2009
الدولة : United Arab Emirates
العمر :
الجنس :  Female
مكان الإقامة : قلوب اللي آحبهم ..!*
عدد المشاركات : 1,714 [+]
آخر تواجد : 12-23-2010 [+]
عدد النقاط : 59
قوة الترشيح : Towfe will become famous soon enough
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
United Arab Emirates
الافتراضي

كُتب : [ 07-21-2009 - 12:59 PM ]

خخخ لهم بس منزلين النص ولا تزعليين
بس تسلمين ع المرور و حتى لو ما قلتي
شكرا

ڷڛت آڷآفضڷ ڷڪڼ ..!! ڷي آڛڷۈۈبي
*
الرد باقتباس
أحبها
el-jr7 غير متصل
 رقم المشاركة : ( 4 )
el-jr7
مشرفة القسم العام
رقم العضوية : 43
تاريخ التسجيل : Jun 2009
الدولة : United Arab Emirates
العمر :
الجنس :  Female
مكان الإقامة : ( فـ ) قڷب اْڷې ېحبۈنې ~
عدد المشاركات : 1,987 [+]
آخر تواجد : 03-25-2011 [+]
عدد النقاط : 56
قوة الترشيح : el-jr7 will become famous soon enough
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
United Arab Emirates
الافتراضي

كُتب : [ 07-21-2009 - 01:25 PM ]

تسلمين حبووبة و لا هآنج الرب ؛:d


آن مرت الآيــِآم و لم ترونــِي (ف) بمـِوآضيــِعي تذكــًروني
و آن مرت فتــِرة و لـِم ترونــِي فآكوون وقتهـًآ محتٍـآج
لدعـــِآئكــِمّ


اللهم آرحــِم يدتي و ادخـِلها فسـِيح جنـِآتك
الرد باقتباس
Towfe غير متصل
 رقم المشاركة : ( 5 )
Towfe
عضو مبدع
رقم العضوية : 40
تاريخ التسجيل : Jun 2009
الدولة : United Arab Emirates
العمر :
الجنس :  Female
مكان الإقامة : قلوب اللي آحبهم ..!*
عدد المشاركات : 1,714 [+]
آخر تواجد : 12-23-2010 [+]
عدد النقاط : 59
قوة الترشيح : Towfe will become famous soon enough
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
United Arab Emirates
الافتراضي

كُتب : [ 07-21-2009 - 02:52 PM ]

نورت الصفحه حبوبه .,
ربي لج الحافظ ., }ْ~

ڷڛت آڷآفضڷ ڷڪڼ ..!! ڷي آڛڷۈۈبي
*
الرد باقتباس
أحبها
الوالي غير متصل
 رقم المشاركة : ( 6 )
الوالي
غير مفعـل
رقم العضوية : 73
تاريخ التسجيل : Jul 2009
الدولة : United Arab Emirates
العمر :
الجنس :  Male
مكان الإقامة : مملكة طريف المتحده
عدد المشاركات : 920 [+]
آخر تواجد : 05-11-2013 [+]
عدد النقاط : 17
قوة الترشيح : الوالي is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
United Arab Emirates
الافتراضي

كُتب : [ 07-21-2009 - 03:09 PM ]

يسلمووووووووووووووووووووو ووووو

الرد باقتباس
Im Cool
Towfe غير متصل
 رقم المشاركة : ( 7 )
Towfe
عضو مبدع
رقم العضوية : 40
تاريخ التسجيل : Jun 2009
الدولة : United Arab Emirates
العمر :
الجنس :  Female
مكان الإقامة : قلوب اللي آحبهم ..!*
عدد المشاركات : 1,714 [+]
آخر تواجد : 12-23-2010 [+]
عدد النقاط : 59
قوة الترشيح : Towfe will become famous soon enough
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
United Arab Emirates
الافتراضي

كُتب : [ 07-21-2009 - 03:22 PM ]

تسلم اخووي ع المرور الطيب }ْ~

ڷڛت آڷآفضڷ ڷڪڼ ..!! ڷي آڛڷۈۈبي
*
الرد باقتباس
أحبها
الدهماني غير متصل
 رقم المشاركة : ( 8 )
الدهماني
عضو مبدع
رقم العضوية : 85
تاريخ التسجيل : Jul 2009
الدولة : United Arab Emirates
العمر : 25
الجنس :  Male
مكان الإقامة : ج"ــلبــاآآْء
عدد المشاركات : 1,608 [+]
آخر تواجد : 08-07-2012 [+]
عدد النقاط : 27
قوة الترشيح : الدهماني is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
United Arab Emirates
الافتراضي

كُتب : [ 07-22-2009 - 04:56 AM ]

تسلمين اختي ونبي الزود منج

)[[!محدن على قربي من الناس مغصوب!]]


الرد باقتباس
زعلان 1
Towfe غير متصل
 رقم المشاركة : ( 9 )
Towfe
عضو مبدع
رقم العضوية : 40
تاريخ التسجيل : Jun 2009
الدولة : United Arab Emirates
العمر :
الجنس :  Female
مكان الإقامة : قلوب اللي آحبهم ..!*
عدد المشاركات : 1,714 [+]
آخر تواجد : 12-23-2010 [+]
عدد النقاط : 59
قوة الترشيح : Towfe will become famous soon enough
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
United Arab Emirates
الافتراضي

كُتب : [ 07-22-2009 - 12:12 PM ]

تسلم اخوي ع المرور الطيب

ڷڛت آڷآفضڷ ڷڪڼ ..!! ڷي آڛڷۈۈبي
*
الرد باقتباس
أحبها
الوالي غير متصل
 رقم المشاركة : ( 10 )
الوالي
غير مفعـل
رقم العضوية : 73
تاريخ التسجيل : Jul 2009
الدولة : United Arab Emirates
العمر :
الجنس :  Male
مكان الإقامة : مملكة طريف المتحده
عدد المشاركات : 920 [+]
آخر تواجد : 05-11-2013 [+]
عدد النقاط : 17
قوة الترشيح : الوالي is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
United Arab Emirates
الافتراضي

كُتب : [ 07-22-2009 - 08:22 PM ]

مشكووره اختي بس انا زعلان وين قبيلتنا الكنووود خخخخخ

الرد باقتباس
Im Cool
إضافة رد


أدوات الموضوع ابحث بهذا الموضوع
ابحث بهذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 03:10 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
vEhdaa 2.0 by NLP ©2009